ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ
ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ

  1. ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ,ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ