ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡು

  1. ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ