ಮುನ್ಸೂಚನೆ

  1. (ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ),ಪೂರ್ವಸೂಚನೆ,ಶಂಕೆ,ಕಳವಳ
    __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ