ಪೂರ್ವಸೂಚನೆ

  1. (ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ)ಮುನ್ಸೂಚನೆ,ಶಂಕೆ,ಕಳವಳ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ