ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದುದು

ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದುದು

  1. ಬೆತ್ತಲೆ,ನಿಚ್ಚಳವಾದುದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ