ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚುಮರೆ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚುಮರೆ

  1. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚುಮರೆ

  1. ಗುಟ್ಟು,ರಹಸ್ಯ
    ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ