ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮನೆಯ ಮುಚ್ಚಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮನೆಯ ಮೇಲುಭಾಗದ ಛಾವಣಿ,ಸೂರು,ಮಾಳಿಗೆ,ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ