ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮನೆಯ ಮುಚ್ಚಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮನೆಯ ಮೇಲುಭಾಗದ ಛಾವಣಿ,ಸೂರು,ಮಾಳಿಗೆ,ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ