ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣ

  1. ರಾಜಧಾನಿ,ಪ್ರಧಾನನಗರ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ