ಪ್ರಧಾನನಗರ

  1. ರಾಜಧಾನಿ,ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ