ಮುಂದುವರೆಯುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು

  1. ಕಥೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು...

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. continue, en:continue
  2. ..., en:...