ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿಹೋಗು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿಹೋಗು

  1. ಹಿಂದೆ ಬೀಳಿಸು,ಮೀರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ