ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿರುಗುಕಪ್ಪಿನ

  1. ಹೊಳಪುಗಪ್ಪಿನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ