ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸು

  1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡು,ಗ್ರಹಿಸು,ದೃಢಪಡಿಸು,ಖಚಿತಪಡಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ