ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸು

  1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡು,ಗ್ರಹಿಸು,ದೃಢಪಡಿಸು,ಖಚಿತಪಡಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ