ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  1. (ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ),ಮೇಜರ್,ಸೇನಾನಿ,ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ