ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸು

  1. (ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು)ನಿರಿಗೆ ನಿರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ