ನಿರಿಗೆ ನಿರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರಿಗೆ ನಿರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟು

  1. (ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು)ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ