ಭೂಷಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭೂಷಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಅಲಂಕರಿಸು,ಶೋಭಾಯಮಾನ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ