ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಂಕರಿಸು

  1. ಸಿಂಗರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ