ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಿನ್ನವಾದುದು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ