ಭಾವವಿಕಾರ ರಹಿತ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾವವಿಕಾರ ರಹಿತ

  1. ಭಾವರಹಿತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ