ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾವವಿಕಾರ ರಹಿತ

  1. ಭಾವರಹಿತ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ