ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭರವಸೆಯಿರುವ

  1. ಖಂಡಿತವಾದ,ನಂಬಿಕೆಯ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ