ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಖಂಡಿತವಾದ

  1. ಭರವಸೆಯಿರುವ,ನಂಬಿಕೆಯ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ