ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಯಹುಟ್ಟಿಸು

  1. ಗಾಬರಿಪಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ