ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಾಬರಿಪಡಿಸು

  1. ಭಯಹುಟ್ಟಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ