ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸು

  1. ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ