ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ‍್ಪಡಿಸು

  1. ಬೇರೆಮಾಡು,ವಿಂಗಡಿಸು,ವರ್ಗೀಕರಿಸು
    ಅಂಚೆಯಾಳು ಓಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ‍್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. sort, en: sort
  2. assort,en: assort

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ‍್ಪಡಿಸು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ‍್ಪಡಿಸು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ