ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ

  1. ಸಿಂಗ, ಶೃಂಗ, ಶಿಖರ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ