ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು

  1. ಸುಡುವಿಕೆ,ಸುಡುವುದು,ಉರಿಯುವಿಕೆ,ದಹನ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ