ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರಿಯುವಿಕೆ

  1. ಸುಡುವಿಕೆ,ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು,ಸುಡುವುದು,ದಹನ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರಿಯುವಿಕೆ

  1. ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಬಡಿತ.
    __________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
3.ಉರಿಯುವಿಕೆ:ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಬಡಿತ