ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರಿಯುವಿಕೆ

  1. ಸುಡುವಿಕೆ,ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು,ಸುಡುವುದು,ದಹನ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರಿಯುವಿಕೆ

  1. ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಬಡಿತ.
    __________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
3.ಉರಿಯುವಿಕೆ:ನಾಲ್ಬಡಿತದ ಬಿಣಿಗೆಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಬಡಿತ