ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೃಹನ್ನಗರ

  1. (ಒಂದು ದೇಶದ)ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ,ಮಹಾನಗರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ