ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ

  1. (ಒಂದು ದೇಶದ)ಮಹಾನಗರ,ಬೃಹನ್ನಗರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ