ಬುದ್ದಿಗೇಡಿ

  1. ಪಶು,ದಡ್ಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: