ಬಿರುಸಾಗಿ ಕಲಕು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಾಗಿ ಕಲಕು

  1. ಕಡೆ,ಮಥಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ