ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳುವಳಿಕೊಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ