ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳುವಳಿಕೊಡು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ