ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

  1. (ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ),ಕೈ ಗೊಂಬೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ