ಕೈ ಗೊಂಬೆ

  1. (ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ)ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ