ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಲಾತ್ಕಾರ

  1. ಒತ್ತಾಯ,ಒತ್ತಡ,ಬಿಗಿತ
    ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಲಾತ್ಕಾರ

  1. ತುಯ್ತ
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ