ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ