ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ