ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು

  1. ಬಲವಂತ ಮಾಡು
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ