ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು

  1. ಬಲವಂತ ಮಾಡು
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ