ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು

  1. (ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು)ಸ್ವಾಗತಿಸು,ಬರಮಾಡು,ಎದುರುಗೊಳ್ಳು,ಆದರಿಸು,ಸತ್ಕರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ