ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. ಬಂದವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ನೀವೇ ಹೋಗಬೇಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ