ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಲಾಯಿಸದಿರು

  1. ಬದಲಾಗದಂತಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ