ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಲಾಗದಂತಿರು

  1. ಬದಲಾಯಿಸದಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ