ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬತ್ತಲೆಯಾಗು

  1. ನಗ್ನವಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬತ್ತಲೆಯಾಗು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ