ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬತ್ತಲೆಯಾಗು

  1. ನಗ್ನವಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬತ್ತಲೆಯಾಗು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ