ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಗ್ನವಾಗು

  1. ಬತ್ತಲೆಯಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ