ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಗ್ನವಾಗು

  1. ಬತ್ತಲೆಯಾಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ