ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವ

  1. ನಗ್ನ,ದಿಗಂಬರನಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ