ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿಗಂಬರನಾದ

  1. ನಗ್ನ,ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ