ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬತ್ತಲೆಮಾಡು

  1. ನಗ್ನಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ