ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. _______________________
  ಬಗ್ಗಿದ ಮರ; ಬಗ್ಗುಬಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದವನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗು

 1. ಕೆಳಮುಖವಾಗು,ಬಾಗು
 2. ಡೊಂಕಾಗು,ವಕ್ರವಾಗು
 3. ಓರೆಯಾಗು,ಓಲು
 4. ವಿನೀತವಾಗು
 5. ಮಣಿ,ಸಗ್ಗು
 6. ಗದರಿಸು,ಝಂಕಿಸು
 7. (ಪಕ್ಷಿಗಳು)ಕೂಗು,ಉಲಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಗ್ಗು&oldid=532738" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ