ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ

  1. ಫಲವಾಗಿ,ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ